• Początek istnienia Państwowej Szkoły Pracowników Socjalnych datuje się na 1 września 1971 r. Stanowiła ona wówczas jeden z wydziałów Zespołu Średnich Szkół Medycznych, na mocy Uchwały nr 67/1170/71 z dnia 23 sierpnia 1971 r. podjętej przez Prezydium WRN w Katowicach.
  • Z dniem 1 września 1993 r. na mocy porozumienia Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej – Wydział Pracowników Socjalnych staje się samodzielną szkołą pod nazwą Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych.

  • Od stycznia 1999 r. Szkoła podlega Urzędowi Marszałkowskiemu, który decyduje o jej funkcjonowaniu.
  • Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych jest szkołą publiczną, przeznaczoną dla wszystkich, którzy w przyszłości chcą pomagać drugiemu człowiekowi w przezwyciężeniu jego życiowych trudności.

  • Na podstawie programów MPiPS oraz MENiS, Szkoła kształci w zawodzie pracownik socjalny w cyklu 2,5 letnim (5 semestrów) na wydziale dziennym i zaocznym. Ponadto w Szkole prowadzono kształcenie na kierunku Asystent osoby niepełnosprawnej i Opiekun w Domu Pomocy Społecznej na wydziale zaocznym.
  • Od kilku lat szkoła prowadzi także kształcenie podyplomowe dla czynnych zawodowo pracowników socjalnych, tj. specjalizacja zawodowa I stopnia oraz specjalizacja w zakresie organizacji pomocy społecznej dla kierowników jednostek pomocy społecznej.

  • Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. Matki Teresy z Kalkuty w Czeladzi zakończy swoje funkcjonowanie w sierpniu 2007 r. Kształcenie pracowników socjalnych od
  • 01 października 2006 przejmie nowo powstałe Kolegium Pracowników Służb Społecznych.

  • Na podstawie Uchwały nr II/47/9/2006 r. Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r. tworzy się z dniem 1 października 2006 r. publiczne Kolegium Pracowników Służb Społecznych z siedzibą w Czeladzi przy ul. Tuwima 14 a