Kolegium Pracowników Służb Społecznych jest szkołą publiczną, prowadzoną przez Województwo Śląskie, działa pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego.

Kolegium kształci pracowników socjalnych, zgodnie z obowiązującymi wymogami polskiego prawa oraz standardami Unii Europejskiej.

Studenci Kolegium w trzy lata nauki uzyskują wyższe wykształcenie – licencjat Uniwersytetu Śląskiego z zakresu praca socjalna oraz poszukiwany zawód pracownika socjalnego.

Studia wyposażają studentów w niezbędną wiedzę i umiejętności zawodowe, dają pełne kwalifikacje do pracy w szeroko pojętej pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, jednostkach administracji publicznej i samorządowej, realizujących zadania polityki społecznej oraz socjalnej.

Absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na studiach uzupełniających magisterskich m.in. w Uniwersytecie Śląskim. W celu zapewnienia najwyższych standardów nauczania Kolegium zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną (pracownicy naukowii Uniwersytetu Śląskiego oraz śląskich szkół wyższych, pracownicy instytucji na szczeblu gminy, powiatu i województwa) oraz dysponuje nowoczesną infrastrukturą: salami w pełni wyposażonymi w sprzęt multimedialny oraz bogato zaopatrzoną biblioteką.

Na skróty