Wolontariat

Wolontariat - bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Wolontariusz - każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne. Wolontariuszem może być każdy, kto dobrowolnie
i bezpłatnie chce świadczyć pomoc na rzecz innych, bez względu na wiek, płeć
i wykształcenie. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę od swoich rodziców lub opiekunów na świadczenie pomocy wolontarystycznej. Akty prawne regulujące działania wolontariuszy: - Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami.)
Prawa i obowiązki wolontariusza:
Obowiązki wolontariusza - Nie pobiera wynagrodzenia za wykonywane czynności Jest obowiązany wykonywać uzgodnione świadczenia osobiście Wypełnia sumiennie powierzone mu zadania Wykazuje się cierpliwością i odpowiedzialnością, kieruje się dobroczynnością Posiada kwalifikacje i spełnia wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu świadczonej pomocy, jeśli prawo tak nakazuje Osoba niepełnoletnia może zostać wolontariuszem jedynie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna
Wolontariusz ma prawo:
 • znać swoje prawa i obowiązki,
 • dobrowolnie wykonywać czynności,
 • odmówić wykonania zadania, które uważa za nierealistyczne lub niezgodne
  z kompetencjami, o czym zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie Korzystającego,
 • podpisać porozumienia (porozumienie jest obowiązkowe, jeżeli świadczenie Wolontariusza na rzecz danej instytucji trwa powyżej 30 dni), 
 • znać zakres obowiązków i czas wykonywanych świadczeń, a także możliwości rozwiązania porozumienia, 
 • otrzymać potwierdzenie wykonywanych świadczeń (pisemne zaświadczenie, opinia).
Co zyskujesz?
 • przygotowanie i wprowadzenie do pracy,
 • stałą pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów,
 • zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,
 • rozwijanie własnych pasji i zainteresowań,
 • możliwość odbycia praktyk studenckich w ramach wolontariatu,
Jeśli masz czas i chcesz pomóc innym zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej Bobrowniki w Dobieszowicach ul. Kościuszki 25c